Chicken…

Hoyleton Community Club Chicken Dinner BW.jpg

Visitors gathered in the Hoyleton Community Building for the Community Club’s Annual Chicken Supper on Sunday, February 28.